مدیر ادارینام و نام خانوادگی :

سید محمد مهدی طغرایی 

رشته :

کشاورزی

مقطع : 

کارشناسی ارشد 

شماره تماس : 

0732-5228159