مدیر مالی

 

نام و نام خانوادگی :

طیبه دشتبان

رشته :

حسابداری

مقطع : 

کارشناسی 

شماره تماس : 

0732-5228176