دبیرخانه و بایگانینام و نام خانوادگی :

محمود عابدی

رشته :

حقوق

مقطع : 

کارشناسی 

شماره تماس : 

0732-5230713