شورای فرهنگی


شورای فرهنگی سالانه هفته ای یکبار در 12 جلسه برگزار می شود. اعضاء شرکت کننده در این شورا متشکل از رئیس دانشگاه، رئیس دفتر فرهنگ، معاون امور دانشجویی، رئیس بسیج دانشجویی، کارشناس فرهنگی، یک نفر دانشجو به نمایندگی از طرف دانشجویان، و یکی از اساتید اعضاء هیئت علمی در این جلسات پیرامون مسائل فرهنگی بحث و گفتگو می کنند و برنامه هایی را به تصویب می رسانند.برنامه های مصوب باید در طول آن ماه به مرحله اجرا در آید.
.