شورای برنامه ریزی قرآن و عترت

123...
شورای برنامه ریزی قران وعترت زیر نظر دفتر فرهنگ اسلامی به طور ماهانه جلسات خود را بر گزار می کند ومسائل قرانی و فرهنگی رادر  جلسه مطرح و به مرحله اجرا در می اوردواعضای  شورای برنامه ریزی متشکل از رئیس واحد -رئیس دفتر و فرهنگ اسلامی  مسئول کانون قرآن و عترت  خواهران و برادران-  یک نفر دانشجوبه نمایندگی از طرف دانشجویان -  معاون دانشجوئی-یک نفر از اعضای هیئت علمی