رئیس دفتر فرهنگ اسلامی

.
سید احمد موسوی مقدم
رئییس دفتر فرهنگ اسلامی
عضو هیئت علمی دانشگاه