معاونت آموزش و پژوهشنام و نام خانوادگی :

محمد هادی پیراحمدیان 

رشته تحصیلی :

فیزیک اتمی 

مقطع تحصیلی : 

دکتری