مدیر آموزشنام و نام خانوادگی : 

لاله علی بخش 

رشته : 

علوم اجتماعی 

مقطع : 

کارشناسی