اداره امتحاناتنام و نام خانوادگی : 


محمد حسین اشکبوسی
رشته تحصیلی : 

کامپیوتر

مقطع تحصیلی : 

کاردانی