گروه آموزشی مکانیک ناپیوسته

  


نام و نام خانوادگی :

سید محسن موسوی

رشته

مکانیک 

مقطع

کارشناسی ارشد