گروه آموزشی مکانیک پیوسته -کاردانی

 

نام و نام خانوادگی :

کوروش اکرمیان

رشته

مکانیک 

مقطع

کارشناسی ارشد