گروه آموزشی شیمی-معماری-معدن

 

نام و نام خانوادگی :

عباس فضلی نیا

رشته

شیمی

مقطع

دکتری تخصصی