گروه آموزشی مدیریت و حسابداری

 

نام و نام خانوادگی :

فرج اله نگهداری 

رشته

ریاضی 

مقطع

کارشناسی ارشد - دانشجوی دکتری