گروه آموزشی برق - کامپیوتر

 

نام و نام خانوادگی :

مهدی منعمی

رشته

برق 

مقطع

دکتری تخصصی