گروه آموزشی حقوق - علوم قضائی

 

نام و نام خانوادگی :

جعفر معزی

رشته

حقوق

مقطع

کارشناسی ارشد