آرشیو اخبار

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶ واحد نی ریز

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶ واحد نی ریز

انتخاب واحد از ۷ بهمن ماه لغایت ۱۲ بهمن ماه شروع کلاسها از ۱۷ بهمن ماه حذف و اضافه از ۲۸ بهمن ماه لغایت ۳ اسفند پایان کلاسها ۲۴ خرداد ماه شروع امتحانات از ۲۷ خرداد ماه پایان امتحانات ۸ تیر ماه

ادامه مطلب