ریاست واحد

دکتر سید محمد رضا رئیس السادات
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریز

      سید محمدرضا رئیس السادات عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز است و سابقه مدیریت اداره کارگزینی هیات علمی واحد علوم و تحقیقات سابق فارس را در کارنامه خود دارد. وی استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی و دارای دکترای فیزیک از علوم و تحیقات تهران، 10 سال سابقه ی اجرایی و پژوهشی در دانشگاه صنعتی شریف( بخش بین الملل)، 6 سال سابقه ی تدریس و فعالیت اجرایی و پژوهشی در واحد علوم و تحقیقات فارس، 3 سال سابقه ی تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، استاد راهنما در بیش از 10 پایان نامه کارشناسی ارشد و استاد مشاور در بیش از 20 پایان نامه کارشناسی ارشد و دارای چندین طرح پژوهشی و مقالات متعدد علمی پژوهشی است.

 

تماس مستقیم : 09173149046               تماس دفتر : 07153828160              نمابر : 07153828170