ریاست واحد

 
دکتر محمد شعبانی
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریز
        سوابق اجرایی و علمی:
       1- استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
       2- دکترای تخصصی در رشته "  آبخیزداری"
       3- ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریز 
       4- معاون آموزشی واحد نی ریز
       5- رئیس شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریز 
       6- دارای تالیفات و مقالات علمی در ژورنالهای معتبر علمی 
       7- عضو شورای گسترش علوم استان به منظور تصویب رشته 
       8- رئیس کمیته برگزاری چندین همایش ملی و منطقه ای 
       9- عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی
      10- دارای سابقه فعالیت امور پژوهشی در واحد ارسنجان
      11- تدریس در مراکز آموزش عالی استان