معاون علمی واحد

دکتر محمد هادی پیر احمدیان


رشته تحصیلی: 
فیزیک هسته ای


مقطع:
دکترای تخصصی


شماره تماس مستقیم:

09331169542


53828178 -071