مدیر دانشجویی


نام: جواد
نام خانوادگی:عدالتجو
سابقه: 8 سال
تحصیلات: کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق