مرکز مشاوره و راهنمایی


به منظور پی گیری و رفع مشکلات روحی ،روانی،عاطفی و تحصیلی دانشجویان یک مکان مناسب در محل ساختمان فنی مهندسی در نظر گرفته شده که با بکار گیری اساتید مجرب در تمامی اوقات هفته نسبت به رسیدگی به این دسته از مشکلات دانشجویان بصثورت کاملا رایگان اقدام می گردد
آدرس پست الکترونیکی مشاور دانشگاه : m.vvv@fff.com