اداره نقل و انتقالات

نام مسئول : محمود دهقانی پور
مدرک تحصیلی: کاردانی
سابقه خدمت : 26 سال

جهت درخواست میهمانی  به سایر واحدهای دانشگاهی از تاریخ 15/09/92 الی 15/10/92 به دفتر نقل و انتقالات واحد مراجعه نمایید.
خلاصه آئین نامه نقل و انتقالات دانشجویی

 

با عنایت به تصمیمات متخذه در بیست و پنجمین جلسه هیات امنای دانشگاه مبنی بر ایجاد تسهیلات در امر نقل و انتقال دانشجویان و روند رو به توسعه دانشگاه آزاد اسلامی در تمامی عرصه ها که امروز شاهد تحولات مهمی به پیروی از آن در سطوح مختلف دانشگاه هستیم و در راستای تحقق اهداف متعالی دانشگاه منجمله کیفیت محوری و ارتقای سطح علمی دانشجویان و به تبع آن در جهت رفع مشکلات دانشجویان و ارتقاء تسهیلات رفاهی آنان و به همین منظور امور دانشجویی دانشگاه آیین نامه ذیل را در امر نقل و انتقالات دانشجویان که یکی از مهمترین دغدغه های واحدهای دانشگاهی می باشد به شرح ذیل تهیه و تنظیم نموده است که با تایید ریاست محترم دانشگاه از ۷/۲/۸۷ قابل اجرا است.

واحد مبدا: واحدی که دانشجو در آن پذیرفته شده است.

واحد مقصد: واحدی که دانشجو جهت ادامه تحصیل آن را انتخاب می نماید.

انتقال: تغییر محل تحصیل دانشجو از واحد مبدا به واحد مقصد به طور دائم.

میهمانی: تحصیل دانشجو در واحد مقصد به طور موقت.

جدول همطرازی: جدولی که واحدهای دانشگاهی و مراکز آموزشی را به ده گروه طبقه بندی نموده است.

 

ضوابط انتقال و میهمانی

 

۱-۱)انتقال و میهمانی به گروه ۱ جدول همطرازی به طور مطلق ممنوع می باشد(به استثنای موارد خاص آیین نامه).

۲-۱)انتقال دانشجویان در  داخل هر یک از گروه های جدول همطرازی(به استثنای گروههای ۱و۲)و به گروههای پایین تر جدول همطرازی با موافقت واحدهای مبدا و مقصد امکان پذیر است.

۳-۱)انتقال یا میهمانی در داخل گروه ۲ جدول همطرازی با موافقت واحدهای مبدا و مقصد و تایید معاونت دانشجویی دانشگاه امکان پذیر است.

۴-۱)انتقال از گروههای جدول همطرازی تا یک گروه بالاتر و میهمانی تا ۲ گروه بالاتر(به استثنای گروه ۱و۲)با موافقت واحدهای مبدا و مقصد امکان پذیر است.

۵-۱)انتقال از گروه ۳به گروه ۲ جدول همطرازی تا سقف ده درصد ظرفیت واحد مقصد با موافقت واحدهای مبدا و مقصد و تایید معاونت دانشجویی دانشگاه مجاز است.

تبصره:انتقال دانشجویان با مقطع دکترای حرفه ای و دکترای تخصصی از طریق ماده یک(جدول همطرازی)میسر نمی باشد.

نحوه درخواست و چگونگی بررسی اسناد و مدارک دانشجویان متقاضی نقل وانتقال مطابق ماده ۱(جدول همطرازی):

دانشجویان متقاضی می بایست در موعد مقرر ضمن مراجعه به واحد مبدا نسبت به دریافت و تکمیل فرم شماره یک (فرم تقاضا)و ارائه آن به بخش مربوطه جهت بررسی و طرح در کمیسیون نقل و انتقالات واحد اقدام نمایند.

ضمنا" دانشجویان متقاضی نقل و انتقال مطابق ماده یک(جدول همطرازی)می بایست درخواست خود را از طریق اداره نقل و انتقالات در واحد مبدا پیگیری نمایند.

 

ماده ۲-ازدواج-فوت:

 

ازدواج:

۱-۲)انتقال آن دسته از دانشجویان دختر که پس از ثبت نام در آزمون ورودی دانشگاه ازدواج دائم نموده اند؛به محل زندگی همسر یا واحدی که رشته درآن دایر است بدون هیچ محدودیتی انجام می شود و چنانچه قبل از ثبت نام در آزمون ورودی دانشگاه ازدواج دائم نموده اند نیز به هر یک از گروههای جدول همطرازی بلامانع است به استتنای گروه ۱ که در صورت احراز حداقل نمره آزمون آخرین فرد قبولی در واحد مقصد به گروه ۱ نیز امکان پذیر است.

۲-۲)انتقال دانشجویان مرد متاهل پس از بررسی تعداد متقاضیان و در صورت موافقت واحد مبدا به استثنای گروههای ۱و۲ و مراکز استانها انجام می شود.

مدارک مورد نیاز دانشجویان متاهل:

 

- تصویربرابر اصل شده صفحات اول و دوم شناسنامه زوجین ضمن ارائه اصل شناسنامه ها به واحد مبدا

- تصویر برابر اصل شده صفحات اول تا پنجم سند ازدواج ضمن ارائه اصل سند ازدواج به واحد مبدا

-  ارائه اصل گواهی محضر با مهر برجسته مربوط به ازدواج از محضر محل وقوع عقد به واحد مبدا

-  ارائه گواهی اشتغال به کار همسر یا سکونت خانواده به واحد مبدا

- اخد و تکمیل فرم تعهد نامه مربوط به صحت مدارک ارائه شده توسط دانشجو


فوت:

۳-۲)انتقال آن دسته از دانشجویان مجرد که پدر و مادر(هردو)خود را بعد از ثبت نام در آزمون ورودی دانشگاه از دست داده اند،بدون هیچ محدودیتی انجام پذیر است.

۴-۲)در صورت فوت پدر یا مادر دانشجوی مجرد بعد از ثبت نام دانشجو در آزمون ورودی دانشگاه،دو ترم میهمانی به محل زندگی والدین امکان پذیر است.

۵-۲)انتقال دانشجوی متاهل زن که در حین تحصیل متارکه،یا همسرش فوت نموده باشد و همچنین دانشجوی مجردی که به هر دلیلی،حکم سرپرستی یا قیم نامه از مراجع ذیصلاح(مجتمع قضایی و دادگستری)ارائه نماید امکان پذیر است.

 

مدارک مورد نیاز مربوط به موارد فوت والدین دانشجویان مجرد، متارکه یا فوت همسر دانشجویان زن و سرپرستی و قیومیت دانشجویان مجرد:

فوت والدین:

- تصویر برابر اصل شده گواهی فوت صادره از اداره ثبت احوال ضمن ارائه اصل آن به واحد مبداء

- تصویر برابر اصل شده تمامی صفحات شناسنامه دانشجو و والدین ضمن ارائه اصل آن به واحد مبداء

- اخذ و تکمیل فرم تعهد نامه مربوط به صحت مدارک ارائه شده توسط دانشجو

متارکه یا فوت همسر دانشجویان زن:

- تصویر برابر اصل شده گواهی فوت صادره از اداره ثبت احوال ضمن ارائه اصل آن به واحد مبداء

- تصویر برابر اصل شده تمامی صفحات شناسنامه دانشجو و همسر به واحد مبداء

- تصویر برابر اصل شده صفحات اول و دوم طلاق نامه ضمن ارائه اصل سند طلاق به واحد مبداء

سرپرستی یا قیومیت دانشجوی مجرد:

-  تصویربرابر اصل شده صفحات اول و دوم شناسنامه دانشجو و والدین؛ ضمن ارائه اصل شناسنامه ها به واحد مبداء

- تصویربرابر اصل شده حکم سرپرستی یا قیم نامه که به تایید مراجع ذیصلاح(مجتمع قضایی یا دادگستری)رسیده باشد؛ضمن ارائه اصل حکم مربوطه به واحد مبداء

نحوه گردش درخواست دانشجو مطابق ماده دو آیین نامه(ازدواج و فوت): 

 

ماده ۳- چند دانشجویی- کارکنان دولت:

چند دانشجویی:

۱-۳) در صورتی که در یک خانواده سه دانشجوی مجرد یا بیشتر همزمان در دانشگاه آزاد اسلامی مشغول  به تحصیل باشند،انتقال دو نفر یا بیشتر از آنان به محل اشتغال به تحصیل سایر عضو خانواده(به استثنای گروههای ۱و۲)که رشته در آن دایر می باشد امکان پذیر است.

۲-۳) در صورتی که دو دانشجوی مجرد از یک خانواده همزمان در دانشگاه آزاد اسلامی مشغول به تحصیل باشند انتقال یکی از آنان به محل اشتغال به تحصیل سایرعضو خانواده در صورتیکه نمره آزمون وی از نمره آزمون آخرین فرد پذیرفته شده درواحد مقصد بیشترباشد به هریک از گروههای جدول همطرازی (به استثنای گروههای ۱و۲) که رشته در آن دایر باشد امکان پذیر است.

تبصره: چنانچه شهر محل تحصیل سایر اعضای خانواده فاقد رشته تحصیلی دانشجوی متقاضی انتقال باشد، دانشجو به یکی از شهرهای همجوار منتقل می گردد.

مدارک مورد نیاز مربوط به متقاضیان انتقال مطابق ضوابط چند دانشجوئی:

- تصویر برابراصل شده تمامی صفحات شناسنامه دانشجویان متقاضی و والدین آنان ضمن ارائه اصل شناسنامه ها به واحد مبدا

- ارائه اصل گواهی مبنی برپذیرش واشتغال به تحصیل دانشجوی دیگرخانواده با ذکر سال ورود و ممهور به مهر واحد دانشگاهی مربوطه.

- اخذ وتکمیل فرم تعهد نامه مربوط به صحت مدارک ارائه شده توسط دانشجو.

 

کارکنان دولت :

۳-۳)چنانچه کارمند دولت یا نیروهای مسلح در حین خدمت در شهری در آزمون دانشگاه آزاد اسلامی آن شهر شرکت نموده و پذیرفته شود،در صورتی که محل خدمت وی پس از ثبت نام در آزمون ورودی دانشگاه به شهر دیگری منتقل شود با ارائه حکم انتقال از بالاترین مقام سازمان ذیربط میتواند به دانشگاه شهر محل خدمت جدید خود منتقل شود.

 

تبصره:انتقال دانشجویان دکترای حرفه ای و دکترای تخصصی از طریق ماده ۳ میسر نمی باشد.

مدارک مورد نیاز مربوط به متقاضیان انتقال مطابق ضوابط انتقال اداری کارکنان دولت:

- تصویر برابراصل شده تمامی صفحات شناسنامه دانشجو ضمن ارائه اصل شناسنامه به واحد مبدا.

- تصویر برابراصل شده حکم انتقال اداری که به تائید بالاترین مقام اداره مربوطه رسیده باشد ضمن ارائه اصل حکم به واحد مبدا.

- ارائه اصل گواهی مبنی براشتغال به کار درشهر واحد مقصد توسط دانشجو به واحد مبدا.

- اخذ وتکمیل فرم تعهد نامه مربوط به صحت مدارک ارائه شده توسط دانشجو.

نحوه گردش درخواست دانشجو مطابق ماده سه آئین نامه (چند دانشجوئی- کارکنان دولت):

ضمنا" دانشجویان متقاضی نقل و انتقال مطابق ماده ۳ (چند دانشجویی-کارکنان دولت)می بایست درخواست خود را از طریق اداره نقل و انتقالات واحد مبداء پیگیری نمایند.

ماده ۴- شاهد و ایثارگر هیات علمی- دانش آموزان ممتاز سما-بیماران خاص و معلولین:

دانشجویان شاهد و ایثارگر:

۱-۴)انتقال همسر و فرزندان شهید و مفقودالاثر به کلیه واحدهای دانشگاهی پس از تایید کمسیون ایثارگران سازمان مرکزی دانشگاه امکان پذیراست.

مدارک مورد نیاز مربوط به دانشجویان شاهد و ایثارگر:

- همسر و فرزندان محترم شهدا و ایثارگران می بایست ضمن مراجعه به اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران استانها و شهرستانهای محل تشکیل پرونده برابر دستورالعمل کمیسیون ایثارگران نسبت به ارائه مدارک و تکمیل فرم مربوطه اقدام نمایند.

 

هیات علمی:

۲-۴)انتقال همسر و فرزندان هیات علمی رسمی و تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی به هر یک از گروههای جدول همطرازی مطابق ضوابط تعیین شده امکان پذیر است.

۳-۴)انتقال فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی که در دانشگاههای دولتی پذیرفته شده اند در صورت برقراری تفاهم نامه و بر اساس بخشنامه مورد توافق امکان پذیر است.

۴-۴)انتقال فرزندان اعضای هیات علمی رسمی تمام وقت دانشگاههای دولتی که در هر یک از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی پذیرفته شده اند؛در صورت برقراری تفاهم نامه و بر اساس بخشنامه مورد توافق به هریک از گروههای جدول همطرازی امکان پذیر است.

مدارک مورد نیاز مربوط به متقاضیان انتقال مطابق ظوابط هیات علمی دانشگاه:

- تصویر برابر اصل شده آخرین حکم استخدامی عضو هیات علمی که به تایید هیات ممیزه دانشگاه مربوطه رسیده باشد ضمن ارائه اصل حکم مربوطه

- تصویر برابر اصل شده تمامی صفحات شناسنامه عضو هیات علمی و پذیرفته شده ضمن ارائه اصل شناسنامه ها

- ارائه اصل معرفی نامه از دانشگاه مربوطه مبنی بر تمام وقت و رسمی بودن عضو هیات علمی

- ارائه تاییدیه از مرکز آزمون دانشگاه مبنی بر قبولی در رشته/مقطع تحصیلی واحد مربوطه

 

نحوه گردش تقاضای نقل و انتقال پذیرفته شدگان مطابق ضوابط هیات علمی:

 

 

دانش آموزان ممتاز سما:

۵-۴)انتقال فارغ التحصیلان ممتاز سما پس از قبولی در آزمون دانشگاه با تایید مکتوب سازمان سما مبنی بر داشتن شرایط ذیل،به هر یک از گروههای جدول همطرازی امکان پذیر است.

- نفر اول همکلاسیهای خود در سال آخر دبیرستان باشد.

- در تمام مدت تحصیل در دبیرستان مردود نشده و درس یا دروس تجدیدی نداشته باشد.

- در سال آخر دبیرستان در هیچ درسی نمره کمتر از ۱۴ نداشته و میانگین نمرات سال آخر تحصیل وی کمتر از ۱۶ نباشد.

- اعطای امتیاز فوق با معرفی فارغ التحصیلان ممتاز از طرف واحد دانشگاهی و تایید مراتب توسط ریاست سما بایستی توسط معاونت دانشجویی دانشگاه انجام گیرد.

تبصره: رشته های دکترای حرفه ای و دکترای تخصصی از این امر مستثنا می باشند.

بیماران خاص و معلولین:

۶-۴) انتقال آن دسته از دانشجویانی که دارای نوعی بیماری از جمله ضایعات پیشرفته،معلولیت جسمی و یا بیماری روحی و ... می باشند و امکان ارائه خدمات درمانی مورد نیاز در شهر محل تحصیل فراهم نباشد پس از بررسی و تایید پزشک معتمد واحد مبدا و دانشگاه علوم پزشکی شهرستان مربوطه وتکمیل فرم مربوطه(شماره ۳) با موافقت کمسیون پزشکی سازمان مرکزی دانشگاه به هر یک از گروههای جدول همطرازی امکان پذیر است.

مدارک مورد نیاز برای دانشجویان بیمار یا معلول:

-اصل کلیه مدارک بیماری مربوط به دانشجوی متقاضی

- اصل گواهی معلولیت که به تایید اداره بهزیستی رسیده باشد.

- واریز مبلغ پنجاه هزار ریال به حساب ۱۵۸۰ به نام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی نزد بانک ملی ایران شعبه زبرجد تهران

- اخذ و تکمیل فرم تعهد نامه مربوط به صحت مدارک ارائه شده توسط دانشجو

نحوه گردش تقاضای نقل و انتقال مطابق ظوابط بیماری یا معلولیت:   

 

ضمنا" دانشجویان متقاضی نقل و انتقال مطابق مدارک پزشکی یا معلولیت می بایست درخواست خود را از طریق اداره نقل و انتقالات واحد مبداء پیگیری نمایند.

زمان و چگونگی دریافت درخواست دانشجویان:

۱- درخواست انتقال دانشجویان از پانزدهم خرداد ماه هر سال تا پانزدهم شهریور ماه جهت نیمسال اول و از  پانزدهم آذر ماه تا پانزدهم بهمن ماه جهت نیمسال دوم هر سال از طریق واحد ها و مراکز آموزشی قابل دریافت می باشد و بررسی و اقدام آن تا قبل از اتمام آخرین مهلت ثبت نام آموزشی در واحد مقصد امکان پذیر است.

۲- در کلیه واحد ها و مراکز آموزشی و آموزشکده های سما کمیته ای متشکل از رئیس واحد یا رئیس مرکز،معاون دانشجویی،معاون آموزشی و مدیر دانشجویی تشکیل می شود و بر اساس ضوابط آیین نامه درخواستهای دانشجویان را به همراه مدارک مثبته و مستدل مورد بررسی قرارمی دهند و تصمیم نهایی بر اساس ضوابط آیین نامه توسط کمیته مذکور صادر می شود.

 

نحوه دریافت درخواست و چگونگی رسیدگی و اقدام نسبت به تقاضای نقل و انتقالات دانشجویان به شرح جدول ذیل انجام می پذیرد:

 

 

مرجع اقدام کننده

مرجع دریافت و رسیدگی تقاضا

علت تقاضای دانشجو

واحد های مبداء و مقصد

واحد مبداء

جدول همطرازی/ ماده ۱

واحد مبداء

واحد مبداء

ازدواج/ ماده ۲

واحد مبداء

واحد مبداء

فوت/ ماده ۲

واحد مبداء

واحد مبداء

چند دانشجویی/ ماده ۳

واحد مبداء

واحد مبداء

کارکنان دولت/ ماده ۳

کمسیون پزشکی سازمان مرکزی

واحد مبداء

بیماران خاص و معلولین/ ماده ۴

کمسیون ایثارگران سازمان مرکزی

ادارات بنیاد شهید و امور ایثارگران استانهای محل تشکیل پرونده

خانواده محترم شهدا و ایثارگران/ ماده ۴

حوزه معاونت دانشجویی سازمان مرکزی

حوزه معاونت دانشجویی سازمان مرکزی

فرزندان عضو هیات علمی/ ماده ۴

حوزه معاونت دانشجویی سازمان مرکزی

سازمان مدارس سما

دانش آموزان ممتاز/ ماده ۴