کار دانشجویی

شرایط لازم برای دانشجویان متقاضی کار دانشجویی

به منظور بهره گیری از توانمندی های دانشجویان در پیشبرد امور آموزشی دانشجویی پژوهشی فرهنگی و ایجاد زمینه مناسب کسب تجربه برای دانشجویان و کمک به آنان در جهت تامین بخشی از مخارج تحصیلی مواردی به شرح ذیل تبین گردیده است.

شرایط لازم برای دانشجویان متقاضی کاردانشجویی

۱-گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی

۲- داشتن صلاحیت های عمومی حسن رفتار اجتماعی و اخلاق پسندیده

۳- نداشتن سابقه در کمیته انضباطی دانشجویی واحد

۵- داشتن میانگین معدل حداقل ۱۲ برای دوره های کاردانی و کارشناسی و معدل ۱۴ برای مقاطع بالاتر

۶- داشتن اعلام نیازاز معاونتهای ذیربط برای انجام کار دانشجویی.

۷- داشتن کارآیی لازم برای انجام وظایف محوله به تشخیص معاون دانشجویی واحد.