معرفی مدیر

نام و نام خانوادگی: زهرا اصالت
مدرک تحصیلی : دانشجوی کارشناسی مدیریت
سابقه خدمت: 19 سال