ارتباط با کارشناس


جهت ارتباط با مشاورین دانشگاه در ساعات اداری به دفتر مشاوره واقع در ساختمان فنی مهندسی طبقه دوم مراجعه و یا با شماره 07325228154 داخلی 278 تماس حاصل نمایید