خدمات مرکز مشاوره

برخی از خدمات دفتر مشاوره به قرار زیر می باشد:
مشاوره چهره به چهره،برگزاری کارگاههای آموزشی بصورت گروهی، جلسات پرسش و پاسخ گروهی،انجام تستهای مختلف روانشناسی
 برنامه هفتگی دفتر مشاوره به شرح ذیل می باشد:
111