شعب مرکز مشاوره


دانشجویان محترم ساکن در خوابگاههای دانشجویی به منظور استفاده از مشاورین دانشگاه در محل خوابگاه به سرپرستی خوابگاه مراجعه نمایید.