ارتباط با کارشناس


جهت تماس با کارشناس کمیته انضباطی با شماره 07325228154 داخلی 221 تماس و یا در ساعات اداری به دفتر مدیر دانشجویی واقع در ساختمان اداری مراجعه نمایید.