معرفی مسئول امور مشمولین

نام: فریبا حکمت آرا
مدرک تحصیلی: دانشجوی رشته حسابداری
سابقه خدمت : 15 سال