معرفی و عملکرد


به منظور ایجاد نشاط در بین دانشجویان حوزه معاونت دانشجویی در طول سال نسبت به تشکیل تیم های ورزشی مختلف و اعزام به مسابقات منطقه ای و سراسری اقدام می نماید جهت اطلاع از نحوه اعزام به مسابقات می توانید با مراجعه به ساختمان اداری دفتر مدیر دانشجویی اطلاعات لازم را کسب نمایید.