ارتباط با کارشناس تربیت بدنی

جهت ارتباط با کارشناس تربیت بدنی به ساختمان اداری دفتر مدیر دانشجویی مراجعه و یا با شماره 07325228150 داخلی 221 تماس حاصل نمایید.