آئین نامه ها

  • آیین نامه طرح های پژوهشی جدید 94/05/19 (PDF)
  • آیین نامه طرح های پژوهشی88/05/18 (PDF)
  • بخشنامه متمم آیین نامه طرح های پژوهشی89/1/17 (PDF)
  • سخنرانی مربوط به ارائه نتایج طرحهای پژوهشی 31/3/91 (PDF)
  • تعهد ارائه مقاله برای طرح های پژوهشی 11/8/92 (PDF)
  • حمایت از طرح ها،مقالات و پایان نامه ها  21/6/92 (PDF)
  • دستور‌العمل نگارش و تدوین گزارش نهایی طرح‌های پژوهشی 16/11/92 (PDF) و قالب بندی(DOCوPDF)
  • فرمت تهیه صحافی گزارش نهایی طرح پژوهشی 93/6/24 (PDF)