فرم ها

فرم های مقالات پژوهشی:

      
مدارک لازم جهت دریافت تشویق مقاله مجلات علمی: (PDF)
        فرم شماره 1_فرم درخواست پرداخت تشویقی(مجلات) (DOC و PDF)
        فرم شماره 2_فرم تعهدنامه انتشار مقاله علمی (DOC و PDF)

فرم درخواست احتساب امتیاز مقالات و سایرفعالیتهای پژوهشی اساتید (جهت تاثیر در ضریب حق التدریس) (DOC)

فرم
درخواست پرداخت هزینه شرکت اعضای هیات علمی در همایش های معتبر علمی داخل کشور: (DOC و PDF)


فرم درخواست و اخذ مجوز شرکت اعضاء هیأت علمی در کارگاه های داخلی: (PDF)