آیین نامه ها

  • پشتیبانی و تشویق از ثبت اختراعات دانشجویان و استادان دانشگاههای ایران  25/3/93 (PDF)
  • پشتیبانی و تشویق از ثبت اختراعات دانشجویان و استادان دانشگاه‌های ایران 29/5/93 (PDF)