آیین نامه ها

  • آیین‌نامه اعطای پژوهانه به اعضا هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی 9/11/92 (PDF)
  • شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی  22/2/93 (PDF)