آیین نامه ها

  • شیوه نامه ایجاد و حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی 5/4/92 (PDF)
  • شورای هدایت، حمایت و نظارت بر شرکتها و موسسه‌های دانش بنیان 1/5/93 (PDF)
  • هزینه تمام برنامه کسب و کار مراکز رشد و شرکتهای دانش بنیان و تجهیز آزمایشگاهها و کارگاههای آموزشی 2/6/93 (PDF)