آیین نامه های سازمان مرکزی

  • مرجع کامل تمامی بخشنامه ها تدوین شده در سال 1388 (PDF)
  • آیین نامه نحوه ارزیابی پایان نامه و مقاله 22/10/92 (PDF)
  • آیین نامه تشویق مقاله 22/10/92 (PDF)
  • تغییر تعداد واحد پایان نامه ارشد در کلیه گروه ها به حداکثر 6 واحد 22/4/89 (PDF
  • نحوه اخذ پایان نامه ارشد 18/11/88 (PDF)
  • ابلاغ مصوبه جلسه 46 مورخ 83/7/14 شورای برنامه ریزی دانشگاه در مورد سقف واحد های دروس جبرانی دوره های کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد 28/9/83 (PDF)
  • دروس جبرانی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته 28/4/83 (jpg)
  • اختصاص ده درصد ظرفیت دوره کارشناسی ارشد واحدهای دانشگاهی به دانشجویان ممتاز 27/8/83 (jpg)
  • آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته 25/10/73 (PDF)