آیین نامه ها

  • آیین نامه و دستورالعمل برگزاری همایشهای علمی-پژوهشی دانشگاه 9/4/93 (PDF)