آیین نامه ها

  • نکات ضروری آیین نامه آموزشی و پژوهشی تحصیلات تکمیلی (آیین نامه 1)  (PDF)
  • شرایط لازم جهت احتساب نمره مقاله درنمره پایان نامه (آیین نامه 2) (PDF)