معاون پژوهش و فناوری
نام و نام خانوادگی:
دکتر محمد هادی پیر احمدیان
رشته تحصیلی:
فیزیک اتمی
مقطع:

دکترای تخصصی
شماره تماس مستقیم:
5228175 -0732