باشگاه پژوهشگران جوان

باشگاه پزوهشگران جوان واحد نی ریز:
  1. آئین نامه عضویت (PDF)
  2. آیین نامه عضویت استعدادهای درخشان و نخبگان باشگاه پژوهشگران جوان (PDF)
  3. آئین‌نامه اعطای تسهیلات و امتیازات به اعضای باشگاه پژوهشگران جوان (PDF)
  •   فرم درخواست عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان (DOC)