هفته پژوهش

قابل توجه اعضاء محترم هیات علمی واحد نی ریز:

جهت دریافت پژوهانه و انتخاب پژوهشگر برتر سال 1393 ، خواهشمند است نسبت به دریافت و تکمیل  2 فایل زیر اقدام نموده و فایل های تکمیل شده را حداکثر تا روز یکشنبه 2/9/93 ساعت 9 صبح  به آدرس ایمیل Iauneyrizp@gmail.com ارسال فرمایید. (مهلت دریافت فایلهای فوق تمدید نمی گردد). 

توجه توجه: لطفا فیلهای تکمیل شده را فقط به آدر ایمیل فوق ارسال فرمایید و در این آدرس ، پس از کلمه iauneyriz حرف p  فراموش نشود.

فایل 1 – فرم درخواست پژوهانه (سالهای1392،1391،1390). (DOC)

فایل 2- فایل رزومه پژوهشی (xls)


بخشنامه: شیوه نامه اجرای اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی (PDF)