شرکت در کنفرانس های خارج از کشور

شرکت در کنفرانس های خارج از کشور:

شرایط و مدارک لازم جهت شرکت در کنفرانس های خارجی (PDF)
فرم تقاضای شرکت  در کنفرانس های خارج از کشور (DOC و PDF)
فرم گزارش علمی شرکت در مجامع علمی خارجی (DOC و PDF)