اختراعات و ابتکارات

1- لیست مخترعان واحد نی ریز (PDF)

2- مراحل انجام کار ثبت اختراع (PDF)

3- راهنمای ثبت الکترونیکی اظهارنامه
(PDF)

4- فرم صفر طرح پژوهشی (ویژه ساخت طرح اختراعی) اعضاء انجمنهای علمی (DOC و PDF)