تحصیلات تکمیلی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد:
  • طبق بخشنامه 70/52694 مورخ 94/7/22 مهلت دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد تا  15 مهرماه یا 30 بهمن ماه هر سال تحصیلی می باشد و تا تاریخ های مذکور دانشجو مشمول سنوات نمی گردد و به ترتیب از پرداخت شهریه نیمسال اول یا دوم نیز معاف می باشند و در غیر اینصورت، شهریه ترم بعدی نیز اخذ می گردد.

  • ضمنا برای دفاع از پایان نامه بایستی حداقل 6 ماهه از تایید پروپزال در شورای گروه تخصصی و نیزحداقل 4 ماه از ثبت آن در سامانه پایان نامه های سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی گذشته باشد و دفاع زودتر از تاریخ های مذکور امکان پذیر نمی باشد.