تفاهم نامه دانشگاه با دیگر سازمانها

  • تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی و شرکت صنایع آموزشی 1/5/93 (PDF)
  • تفاهم نامه پژوهشی با استادان راهنمای خارج از دانشگاه آزاد اسلامی 26/11/92 (PDF)
  • ارسال تفاهم‌نامه همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان 13/11/92 (PDF)
  •  تفاهم نامه همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و دانشگاه آزاد اسلامی  12/2/92 (PDF)
  • تفاهم نامه همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای و دانشگاه آزاد اسلامی 12/2/92 (PDF