درباره ما

آدرس :استان فارس - شهرستان نی ریز - کیلومتر 5 جاده نی ریز شیراز - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریز - دفتر فناوری اطلاعات  واحد
تلفن :07325228156 و 07325230714داخلی 241

پست الکترونیک : it@iauneyriz,ac,ir