بخشنامه های کتب

  1. آیین نامه اعطای اختیارات انتشار کتابهای علمی در دانشگاه آزاد اسلامی (PDF)
  2. آیین نامه تکمیلی انتشار وتشویق کتابهای علمی دانشگاه آزاتد اسلامی (PDF)
  3. آیین نامه پرداخت حق الزحمه مولف و مترجم و داور کتاب (PDF)
  4. بخشنامه انتشار کتب در ابعاد بین المللی (PDF)
  5. بخشنامه درخصوص شابک (PDF)
  • فرم ارسال کتاب تالیف یا ترجمه به شورای انتشارات منطقه یک (PDF و DOC)