آیین نامه ها

  •  آیین نامه پیشنهادی اعطای تسهیلات و امتیازات به اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان 17/6/88(PDF)
  •  آیین نامه عضویت عادی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ( DOC وPDF)
  •  آیین نامه عضویت استعداد درخشان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ( DOC وPDF)